-

xiyuetaCSS().after() 属性方法

在被选元素之后插入内容
快速上手

xiyuetaCSS().after()属性方法,一种调用方式:
1、xiyuetaCSS("div").after("li{color:red;}"); //在被选元素之后插入内容

总结:xiyuetaCSS().after()用法与jQuery中jQuery().after()用法保持一致
see https://api.jquery.com/after
尝试一下>>

  • 代码
  • 效果
<script src="https://www.xiyueta.com/js/xiyueta.min.js"></script>
<script>var css="div{font-size:12px;}";
xiyuetaCSS().parse(css);
$.log(xiyuetaCSS("div").after("li{color:red}").print());
</script>
div{font-size:12px;}li{color:red}